Ý Nghĩa Của Từ Thực Tiễn / Top 12 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 9/2023 # Top Trend | Thanhlongicc.edu.vn

Ý Nghĩa Lý Luận Và Thực Tiễn Của Đề Tài

Mối Quan Hệ Giữa Lý Luận Và Thực Tiễn ý Nghĩa Phương Pháp Luận Vận Dụng Ppl Trong Công Tác, ý Nghĩa Lý Luận Và Thực Tiễn Của Đề Tài, ý Nghĩa Lý Luận Và Thực Tiễn Là Gì, ý Nghĩa Lý Luận Và Thực Tiễn, ý Nghĩa Lý Luận Và Thực Tiễn Về Vật Chất, ý Nghĩa Lý Luận Và Thực Tiễn Của Đề Tài Ctxh Hỗ Trợ Tâm Lý Cho Trẻ Em Mồ Coi, ý Nghĩa Phương Pháp Luận Của Thực Tiễn, ý Nghĩa Mối Quan Hệ Giữa Lý Luận Và Thực Tiễn, ý Nghĩa Lý Luân Và Thực Tiễn Của Đề Tài Công Tác Văn Phong, ý Nghĩa Lý Luận Và Thực Tiễn Của Cương Lĩnh, Lý Luận Mà Không Có Thực Tiễn Là Lý Luận Suông Thực Tiễn Mà Không Có Lý Luận Là Thực Tiễn Mù Quáng, Lý Luận Không Có Thực Tiễn Là Lý Luận Suông Thực Tiễn Không Có Lý Luận Là Thực Tiễn Mù Quáng, ý Nghĩa Thực Tiễn Của Chủ Nghĩa Mác Lênin, Luật Nghĩa Vụ Và Bảo Đảm Thực Hiện Nghĩa Vụ-bản án Và Bình Luận Bản án, Tiền Đề Lý Luận Ra Đời Của Chủ Nghĩa Mác, Lý Luận Của Chủ Nghĩa Mác Về Tiền Tệ, Tiền Đề Lý Luận Ra Đời Chủ Nghĩa Mác, Định Nghĩa Nào Về Thực Tiễn, Định Nghĩa Nào Về Thực Tiễn Sau Đây Là Đầy Đủ Và Chính Xác Nhất, ý Nghĩa Thực Tiễn Quân Đội Trong Tình Hình Hiện Nay, Tiểu Luận Nguyên Tắc Thống Nhất Giữa Lý Luận Và Thực Tiễn, Tiểu Luận Sự Thống Nhất Giữa Lý Luận Và Thực Tiễn, Lý Luận Không Có Thực Tiễn Là Lý Luận Suông, Lý Luận Mà Không Có Thực Tiễn Là Lý Luận Suông, Lý Luận Mà Không Có Thực Tiễn Là Lý Luận Suông Là Câu Nói Của Ai, Lý Luận Và Thực Tiễn Là Gì, Lý Luận Và Thực Tiễn, Lý Luận Thực Tiễn, Lý Luận Đi Đôi Với Thực Tiễn, Lý Luận Thực Tiễn Là Gì, Lý Luận Gắn Với Thực Tiễn, Lý Luận Là Gì Thực Tiễn Là Gì, Từ Lý Luận Đến Thực Tiễn, Báo Cáo Tổng Kết Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Qua 30 Năm Đổi Mới, Lý Luận Và Thực Tiễn Công Tác Lưu Trữ, Lý Luận Và Thực Tiễn Trong Dạy Học, Từ Lý Luận Đến Thực Tiễn Htv9, Báo Cáo Tổng Kết Một Số Vấn Đề Lý Luận Thực Tiễn Sau 30 Năm Đổi Mới, Lý Luận Phải Đi Đôi Với Thực Tiễn, Từ Lý Luận Đến Thực Tiễn Htv4, Báo Cáo Tổng Kết Một Số Vấn Đề Lý Luận – Thực Tiễn Qua 20 Năm Đổi Mới, Lý Luận Gắn Liền Với Thực Tiễn, Báo Cáo Tổng Kết Một Số Vấn Đề Lý Luận – Thực Tiễn Qua 30 Năm Đổi Mới, Chỉ Thị Của Ban Bí Thư Về Tổng Kết Một Số Chuyên Đề Lý Luận – Thực Tiễn Qua 20 Đổi Mới, Thủ Tục Hành Chính Lý Luận Và Thực Tiễn, Báo Cáo Tiến Độ Thực Hiện Luận Văn Thạc Sĩ, Lý Luận Và Thực Tiễn Trong Giáo Dục, Mối Quan Hệ Giữa Lý Luận Và Thực Tiễn, Mối Liên Hệ Giwuax Lý Luận Và Thực Tiễn, Lý Luận Và Thực Tiễn Trong Triết Học, Dự Thảo Báo Cáo Tổng Kết Một Số Vấn Đề Lý Luận – Thực Tiễn Qua 30 Năm Đổi Mới, Báo Cáo Tiến Độ Thực Hiện Luận Văn Của Học Viên, Lý Luận Và Thực Tiễn Trong Công Việc, Luận án Tiến Sĩ Công Nghệ Thực Phẩm, Diễn Biến Hòa Bình Lý Luận Và Thực Tiễn, Lý Luận Thực Tiễn Và Sự Vận Dụng Quan Điểm Đó Vào Quá Trình Đổi Mới ở Việt Nam, Quy Trình Ban Hành Luật, Pháp Lệnh Lý Luận Và Thực Tiễn, Hãy Phân Tích Thực Tiễn Và Vai Trò Của Thực Tiễn Đối Với Nhận Thức, Trên Cơ Sở Lý Luận Thực Tiễn Về Phát Huy Dân Chủ, Giữ Nghiêm Kỷ Luật, Phấn Đấu Xứng Danh Bộ Đội Cụ H, Trên Cơ Sở Lý Luận Thực Tiễn Về Phát Huy Dân Chủ, Giữ Nghiêm Kỷ Luật, Phấn Đấu Xứng Danh Bộ Đội Cụ H, Luận Văn Thạc Sĩ Pháp Luật Của Việt Nam Về ưu Đãi Đầu Tư Với Thực Tiễn ở Tỉnh Quảng Bình, Sự Vận Dụng Nguyên Tắc Thống Nhất Giữa Lý Luận Và Thực Tiễn Của Đcsvn Trong Thời Kì Đổi Mới., ý Nghĩa Phương Pháp Luận Của Phương Thức Sản Xuất, Báo Cáo Tham Luận Hội Nghị Điển Hình Tiên Tiến Ngành Giáo Dục, ý Nghĩa Phương Pháp Luận Của Định Nghĩa Vật Chất Của Lênin, Bài Tham Luận Điển Hình Tiên Tiến Công An Nhân Dân, Bài Tham Luận Gương Điển Hình Tiên Tiến Trong Công An Nhân Dân, Lý Luận Chủ Nghĩa Tư Bản Độc Quyền Và ý Nghĩa Trong Việc Hình Thành Cộng Đồng Asean, Bài Tham Luận Gương Điển Hình Tiên Tiến, Bài Tham Luận Hội Nghị Điển Hình Tiên Tiến, Bài Tham Luận Về Hội Nghị Điển Hình Tiên Tiến, Báo Cáo Tham Luận Tại Hội Nghị Điển Hình Tiên Tiến, Báo Cáo Tham Luận Cá Nhân Điển Hình Tiên Tiến, Báo Cáo Tham Luận Hội Nghị Điển Hình Tiên Tiến, Báo Cáo Tham Luận Gương Điển Hình Tiên Tiến, Báo Cáo Tham Luận Điển Hình Tiên Tiến Cá Nhân, Bài Tham Luận Tại Hội Nghị Điển Hình Tiên Tiến, Bài Tham Luận Về Gương Điển Hình Tiên Tiến, Mẫu Tham Luận Hội Nghị Điển Hình Tiên Tiến, Tham Luận Tại Hội Nghị Điển Hình Tiên Tiến, Tham Luận Gương Điển Hình Tiên Tiến, Bài Tham Luận Điển Hình Tiên Tiến Cá Nhân, Bài Tham Luận Báo Cáo Điển Hình Tiên Tiến, Báo Cáo Tham Luận Điển Hình Tiên Tiến 5 Năm, Bài Tham Luận Về Điển Hình Tiên Tiến, Báo Cáo Tham Luận Điển Hình Tiên Tiến Tập Thể, Mẫu Tham Luận Điển Hình Tiên Tiến, Tiểu Luận Xây Dựng Nền Văn Hóa Việt Nam Tiên Tiến Đậm Đà Bản Sắc Dân Tộc, Báo Cáo Tham Luận Điển Hình Tiên Tiến, Luật Nghĩa Vụ Dân Sự Và Bảo Đảm Thực Hiện Nghĩa Vụ Dân Sự, Tiểu Luận Về Các Kỹ Năng Lãnh Đạo Cần Thiết Của Cấp Phòng Và Thực Tiễn Lãnh Đạo Cấp Phòng ở Cơ Quan, Định Nghĩa Về Tiền, Định Nghĩa Tiền, ý Nghĩa Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ, Định Nghĩa Rửa Tiền, ý Nghĩa Học Thuyết Tiến Hóa, Định Nghĩa ưu Tiên, 8 Định Nghĩa Về Tiền, ý Nghĩa Văn Bản Bài Học Đường Đời Đầu Tiên, Định Nghĩa Tiên Đề ơclit,

Mối Quan Hệ Giữa Lý Luận Và Thực Tiễn ý Nghĩa Phương Pháp Luận Vận Dụng Ppl Trong Công Tác, ý Nghĩa Lý Luận Và Thực Tiễn Của Đề Tài, ý Nghĩa Lý Luận Và Thực Tiễn Là Gì, ý Nghĩa Lý Luận Và Thực Tiễn, ý Nghĩa Lý Luận Và Thực Tiễn Về Vật Chất, ý Nghĩa Lý Luận Và Thực Tiễn Của Đề Tài Ctxh Hỗ Trợ Tâm Lý Cho Trẻ Em Mồ Coi, ý Nghĩa Phương Pháp Luận Của Thực Tiễn, ý Nghĩa Mối Quan Hệ Giữa Lý Luận Và Thực Tiễn, ý Nghĩa Lý Luân Và Thực Tiễn Của Đề Tài Công Tác Văn Phong, ý Nghĩa Lý Luận Và Thực Tiễn Của Cương Lĩnh, Lý Luận Mà Không Có Thực Tiễn Là Lý Luận Suông Thực Tiễn Mà Không Có Lý Luận Là Thực Tiễn Mù Quáng, Lý Luận Không Có Thực Tiễn Là Lý Luận Suông Thực Tiễn Không Có Lý Luận Là Thực Tiễn Mù Quáng, ý Nghĩa Thực Tiễn Của Chủ Nghĩa Mác Lênin, Luật Nghĩa Vụ Và Bảo Đảm Thực Hiện Nghĩa Vụ-bản án Và Bình Luận Bản án, Tiền Đề Lý Luận Ra Đời Của Chủ Nghĩa Mác, Lý Luận Của Chủ Nghĩa Mác Về Tiền Tệ, Tiền Đề Lý Luận Ra Đời Chủ Nghĩa Mác, Định Nghĩa Nào Về Thực Tiễn, Định Nghĩa Nào Về Thực Tiễn Sau Đây Là Đầy Đủ Và Chính Xác Nhất, ý Nghĩa Thực Tiễn Quân Đội Trong Tình Hình Hiện Nay, Tiểu Luận Nguyên Tắc Thống Nhất Giữa Lý Luận Và Thực Tiễn, Tiểu Luận Sự Thống Nhất Giữa Lý Luận Và Thực Tiễn, Lý Luận Không Có Thực Tiễn Là Lý Luận Suông, Lý Luận Mà Không Có Thực Tiễn Là Lý Luận Suông, Lý Luận Mà Không Có Thực Tiễn Là Lý Luận Suông Là Câu Nói Của Ai, Lý Luận Và Thực Tiễn Là Gì, Lý Luận Và Thực Tiễn, Lý Luận Thực Tiễn, Lý Luận Đi Đôi Với Thực Tiễn, Lý Luận Thực Tiễn Là Gì, Lý Luận Gắn Với Thực Tiễn, Lý Luận Là Gì Thực Tiễn Là Gì, Từ Lý Luận Đến Thực Tiễn, Báo Cáo Tổng Kết Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Qua 30 Năm Đổi Mới, Lý Luận Và Thực Tiễn Công Tác Lưu Trữ, Lý Luận Và Thực Tiễn Trong Dạy Học, Từ Lý Luận Đến Thực Tiễn Htv9, Báo Cáo Tổng Kết Một Số Vấn Đề Lý Luận Thực Tiễn Sau 30 Năm Đổi Mới, Lý Luận Phải Đi Đôi Với Thực Tiễn, Từ Lý Luận Đến Thực Tiễn Htv4, Báo Cáo Tổng Kết Một Số Vấn Đề Lý Luận – Thực Tiễn Qua 20 Năm Đổi Mới, Lý Luận Gắn Liền Với Thực Tiễn, Báo Cáo Tổng Kết Một Số Vấn Đề Lý Luận – Thực Tiễn Qua 30 Năm Đổi Mới, Chỉ Thị Của Ban Bí Thư Về Tổng Kết Một Số Chuyên Đề Lý Luận – Thực Tiễn Qua 20 Đổi Mới, Thủ Tục Hành Chính Lý Luận Và Thực Tiễn, Báo Cáo Tiến Độ Thực Hiện Luận Văn Thạc Sĩ, Lý Luận Và Thực Tiễn Trong Giáo Dục, Mối Quan Hệ Giữa Lý Luận Và Thực Tiễn, Mối Liên Hệ Giwuax Lý Luận Và Thực Tiễn, Lý Luận Và Thực Tiễn Trong Triết Học,

Ý Nghĩa Thực Tiễn Của Sinh Hoạt Chi Bộ

Sinh hoạt chi bộ là nghĩa vụ, trách nhiệm hết sức quan trọng của mỗi chi bộ và đảng viên. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng chi bộ và có ý nghĩa quyết định trong việc nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, giúp đảng viên nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng và thực hiện chức năng lãnh đạo, giáo dục của chi bộ. Đảng ta đã nhiều lần đề cập việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó có Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 2-3-2012 của Ban Tổ chức Trung ương.

Nói sinh hoạt chi bộ là hoạt động rất quan trọng, bởi có các ý nghĩa sau:

Thứ nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Với vai trò lãnh đạo toàn diện, tổ chức đảng luôn thể hiện được khả năng định hướng, dẫn dắt, quyết định… các hoạt động của cơ quan, đơn vị và các đoàn thể trong cơ quan, đơn vị cùng các hoạt động của đảng viên trong khuôn khổ thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình. Vai trò đó có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị cũng như tham gia tích cực vào công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Vì ý nghĩa đó, trong một cuộc sinh hoạt chi bộ có chất lượng, các vấn đề, nhất là các khiếm khuyết, hạn chế của chi bộ, của cơ quan, đơn vị, của các đoàn thể và của từng đảng viên, được đưa ra phân tích, làm rõ… nhằm khẳng định cái đúng, phê bình và đấu tranh với cái sai. Qua đó, tổ chức và đảng viên tích cực được biểu dương, được động viên và tiếp tục phát huy; các tổ chức và cá nhân có sai sót, hạn chế được góp ý, rút kinh nghiệm nhằm sửa chữa hoàn thiện hơn. Nếu một tổ chức đảng thực sự trong sạch, vững mạnh sẽ không có hoặc có rất ít những đảng viên suy thoái, biến chất; ngược lại, nếu tất cả hoặc tuyệt đại đa số đảng viên gương mẫu, vững vàng, có năng lực, phẩm chất tốt… sẽ góp phần quyết định vào việc xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Thứ hai, nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đảng viên.

Các chi bộ trong tất cả các loại hình tổ chức đều phải thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng và hoạt động của các tổ chức đảng cũng phải tuân thủ theo các quy định của Đảng. Bên cạnh đó, tổ chức đảng và đảng viên còn phải tuân thủ theo Hiến pháp và pháp luật, trong việc quản lý, điều hành và thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Do đó, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ luôn gắn với việc không ngừng nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để thực hiện các chủ trương, đường lối đó trong điều kiện cụ thể của mình.

Vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng thông qua các cuộc sinh hoạt chi bộ là tác động, thúc đẩy, định hướng, giám sát và kiểm tra để cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm vụ của mình. Trong các cuộc sinh hoạt chi bộ, công tác xây dựng Đảng và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị luôn được đặt song song, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh là để thực hiện nhiệm vụ chính trị tốt hơn và thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng chính là để góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Do đó, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ luôn có ý nghĩa tạo ra động lực, phương hướng, giải pháp một cách hợp lý nhất, hiệu quả nhất để thực hiện thành công đồng thời hai nhiệm vụ đó. Từ đây, nhận thức và ý thức tự giác của mỗi đảng viên được nâng cao, tính tiên phong, gương mẫu cũng được thể hiện rõ nét.

Thứ ba, giúp đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ.

Đảng ta có 5 nguyên tắc tổ chức và hoạt động, gồm: nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, nguyên tắc kỷ luật nghiêm minh và tự giác, nguyên tắc đoàn kết thống nhất trong Đảng. Các nguyên tắc này phải được thể hiện ở từng đảng viên thì tổ chức đảng và toàn Đảng mới có thể thực sự trong sạch, vững mạnh và khẳng định được vai trò cũng như sức chiến đấu của mình.

Với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, các đảng viên được nâng cao ý thức trách nhiệm, được học tập, được động viên, kích thích sự tu dưỡng, rèn luyện, từ đó thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên. Thậm chí, với tính kỷ luật, sự gương mẫu… các đảng viên không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng một cách nghiêm túc, thiết thực. Bởi sự thể hiện của mỗi cá nhân đảng viên có tác động đến sự thể hiện (chính là vai trò lãnh đạo) của tổ chức đảng, nếu tất cả đảng viên đều gương mẫu, tích cực thì tổ chức đảng vững mạnh, có khả năng thuyết phục được quần chúng; ngược lại, nếu nhiều đảng viên tha hóa, biến chất, thiếu gương mẫu thì tổ chức đảng mất dần vai trò của mình.

Cũng thông qua việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, các đảng viên được rèn luyện để nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh thần tự phê bình và phê bình, tăng cường đoàn kết, thống nhất và tình thương yêu đồng chí. Có thể nói, sinh hoạt chi bộ là một dịp để mỗi đảng viên được trải nghiệm, được học, được rèn giũa các phẩm chất đó. Vì vậy, một cuộc sinh hoạt chi bộ nhàm chán, đơn điệu không chỉ làm mất dần vai trò lãnh đạo của chi bộ mà còn làm các đảng viên mất tính năng động, sáng tạo, tăng tính thụ động và sức “ỳ”.

Sinh hoạt có chất lượng chính là dịp để các đảng viên bộc lộ mình một cách rõ ràng, cụ thể, qua đó có thể nắm chắc tình hình tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên và có biện pháp cụ thể để xây dựng đội ngũ đảng viên và xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Ý Nghĩa Khoa Học Và Thực Tiễn

Cùng dự còn có các đồng chí Lê Quang Dực, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Trình, Ủy viên Ban Thường vụ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo Sở Văn hóa-Thông tin, Quân khu I, Quân khu II; đại diện Ban Tuyên giáo TW, Bộ Thông tin Truyền thông, Viện Lịch sử Việt Nam…

Cách đây tròn 60 năm, trên mảnh đất lịch sử Việt Bắc-Căn cứ địa kháng chiến của cả nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã anh dũng đập tan cuộc tiến công chiến lược quy mô lớn của thực dân Pháp lên Việt Bắc. Với chiến thắng oanh liệt này, quân và dân ta đã đánh bại hoàn toàn chiến lược “đánh nhanh thắng nhanh” của thực dân Pháp, đảm bảo an toàn cho các cơ quan đầu não của TW.

Chiến thắng Việt Bắc trở thành một sự kiện lịch sử lớn trong cuộc kháng chiến chống xâm lược của dân tộc ta, trở thành biểu tượng của ý chí quyết chiến, quyết thắng, thể hiện khí phách kiên cường và sức mạnh sáng tạo của quân và dân ta. Thắng lợi đã khẳng định sự đúng đắn đường lối kháng chiến của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cuộc hội thảo về Chiến thắng Việt Bắc Thu đông 1947 mang nhiều ý nghĩa cả về khoa học và thực tiễn, nhằm khẳng định và làm sáng tỏ thêm về một số vấn đề: Âm mưu và hành động xâm lược, bản chất hiếu chiến, phiêu lưu mạo hiểm của thực dân Pháp thông qua kế hoạch tiến công lên Việt Bắc hòng phá căn cứ địa và chụp bắt cơ quan đầu não kháng chiến của ta; Sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của TW Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân tố quyết định thắng lợi của chiến dịch Việt Bắc và toàn bộ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp; Tinh thần chiến đấu ngoan cường, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo của quân và dân ta mà trực tiếp là quân, dân vùng Việt Bắc đã tạo nên sức mạnh to lớn của cuộc chiến tranh nhân dân chống lại kẻ thù xâm lược trong giai đoạn đầu rất khó khăn của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp; nghệ thuật chỉ đạo xây dựng và bảo vệ căn cứ địa, bảo vệ cơ quan đầu não TW, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sức mạnh của cuộc chiến tranh nhân dân; tầm vóc, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi và những bài học kinh nghiệm về xây dựng, bảo vệ đất nước, vận dụng và phát huy trong sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng, an ninh nhân dân hiện nay.

Ý Nghĩa Tượng Gỗ Gia Cát Lượng. Từ Thực Tiễn Tới Phong Thủy

Ý nghĩa tượng gỗ Gia Cát Lượng – Khổng Minh. Đôi nét khái quát

Ông là người có thật, sống tại thời Hán. Các cứ liệu lịch sử ghi lại rằng ông sinh năm 181 mất năm 234, hưởng dương được 53 tuổi. Khổng Minh là nhà phát minh, nhà ngoại giao, nhà chính trị, nhà quân sự lỗi lạc bậc nhất trong lịch sử Trung Quốc.

Ông là người duy nhất trong thời Tam Quốc được thờ trong miếu Đế Vương. Khổng Minh tên thật là Gia Cát Lượng – nhiều tài liệu dịch là Chư Cát Lượng. Ông sinh ra tại đất Dương Đô (nay thuộc huyện Nghi Nam tỉnh Sơn Đông – Trung Quốc). Sau, chạy nạn thì sống tại đất Kinh Châu (nay là 1 thành phố thuộc tỉnh Hồ Bắc – Trung Quốc).

Gia Cát Lượng – Khổng Minh có công lớn trong việc phò tá Lưu Bị lập nên nhà nước phong kiến Thục Hán. Góp phần tạo nên thế chân vạc trong suốt thời kỳ Tam Quốc. Ngày nay, người ta nhắc đến Khổng Minh – Gia Cát Lượng như là 1 nhà quân sự, nhà phát minh, nhà ngoại giao, nhà chính trị lỗi lạc hàng đầu.

Không phải dĩ nhiên mà nhiều người coi Khổng Minh và ảnh hưởng của ông có ý nghĩa về phong thủy trấn trạch. Đề cao sự học, phò tá cho sự minh mẫn, quyết đoán, đạt đến bến bờ của thành công.

Khổng Minh là tên tự của Gia Cát Lượng. Khổng Minh có nghĩa là sự thông thái tuyệt vời. Điều này thể hiện chí khí và nhân cách con người Gia Cát Lượng. Tương truyền, khi ở ẩn tại Long Trung, Gia Cát Lượng vẫn tự ví mình là Ngọa Long (con rồng nằm chờ thời), so sánh mình với Quản Trọng – Nhạc Nghị là những nhà quân sự, ngoại giao, tư tưởng hàng đầu.

Bên cạnh là nhà quân sự, nhà ngoại giao đại tài. Gia Cát Lượng còn là nhà phát minh có tiếng. Ông được coi là ông tổ của 1 số phát minh sau:

– Phát minh ra đèn báo quân sự. (Khi bị cha con Tư Mã Ý vây, ông dùng loại đèn lồng này, đốt bên dưới cho hơi nóng đưa đèn lên cao để làm tín hiệu quân sự)

– Phát minh ra cung liên thủ. Bắn 1 phát ra nhiều mũi tên. (có ý kiến cho rằng, cung liên thủ là 1 loại máy móc bán tự động)

– Sáng tạo ra bánh màn thầu. (Kiểu giống như bánh bao ngày nay. Trong Tam Quốc diễn nghĩa thì ông dùng loại bánh này để tế các vong hồn người Man bị chết trận).

– Phát minh ra trâu gỗ, ngựa máy. (Phát minh này đã bị thất truyền). Tam Quốc Diễn Nghĩa có nói rằng Gia Cát Lượng dùng trâu gỗ ngựa máy làm phương tiện để tải lương. Khi rút lưỡi trâu, ngựa ra thì không hoạt động được nữa. Có lẽ trâu gỗ ngựa máy giống như kiểu xe cút kít (xe rùa) ngày nay.

Khổng Minh – Gia Cát Lượng còn có tài tiên tri. Sách Tam Quốc Diễn Nghĩa kể rằng ông dự đoán chính xác rằng đến ngày 20 tháng 11 âm lịch thì trời sẽ nổi gió Đông để Chu Du dùng hỏa công đánh quân Tào Tháo.

Khổng Minh cũng dự đoán được rằng tướng Thục là Ngụy Diên sẽ làm phản sau khi ông mất. Nhờ đó mới lập kế để diệt Ngụy Diên. Các sách ngoại truyện cũng nói nhiều đến khả năng tiên tri của Gia Cát Khổng Minh.

Chuyện được nhiều người nhắc đến nhất là việc ông Lưu Bá Ôn – tướng nhà Minh bị lạc trong rừng. Bá Ôn tình cờ thấy được tấm bia đá có viết đại ý Gia Cát Lượng là quân sự của mọi thời đại, còn tướng tài thống nhất được giang sơn thì chỉ có Lưu Bá Ôn. Trong đó còn có cả bản đồ chỉ đường cho Bá Ôn.

Điều đáng nói là Lưu Bá Ôn sống ở đời Minh, sau thời của Gia Cát Lượng cả ngàn năm.

Cuốn Gia Cát Lượng dã sử có nói đến việc sau khi Tư Mã Viêm thống nhất được thiên hạ. Để trừ khử mọi mầm mống, Tư Mã Viêm cho đòi 1 viên tướng vốn là dòng dõi của họ Gia Cát lên điện. Vị tiểu tướng này đưa cho Tư Mã Viêm 1 mảnh giấy được Gia Cát Lượng để lại. Trong mảnh giấy ghi “Bệ hạ xin lùi lại 3 bước”. Tư Mã Viêm bèn làm theo lùi lại đúng ba bước.

Khi vừa dừng lại thì chiếc xà nhà không hiểu vì sao rơi đúng vào ngai vua. Tư Mã Viêm bàng hoàng xem lại tờ giấy thì còn thấy có chữ viết thêm: “Ta vừa cứu bệ hạ. Bệ hạ làm ơn đừng giết hại con cháu ta”.

Tam Quốc Diễn Nghĩa kể rằng quan hệ giữa Lưu Bị và Gia Cát Lượng là mối quan hệ vừa là vua tôi, vừa là thầy trò. (Lưu Bị là vua, Gia Cát Lượng là tôi, nhưng trong quân sự – chính trị thì Lưu Bị là trò Khổng Minh lại là thầy).

Khổng Minh ít hơn Lưu Bị 20 tuổi nên bọn Quan Vũ, Trương Phi tỏ ý không phục Gia Cát Khổng Minh. Thấy vậy, Lưu Bị mới trỏ mình và Gia Cát Lượng nói: “Ta được Gia Cát như cá được gặp nước”.

Cũng trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa thì khi sắp mất, Lưu Bị có gọi Gia Cát Lượng tới và than rằng: ” Con ta không có chí khí làm chủ. Người thấy phò được thì phò, nếu không thì tự mình làm chủ đất Thục “. Khổng Minh cảm tạ ân đức ấy lắm bèn hết lòng phò trợ Lưu Thiền giữ đất Tây Thục.

Tất nhiên, những thông tin trên chỉ mang tính tham khảo. Không có căn cứ đích xác. Bởi cuốn Tam Quốc Diễn Nghĩa không được coi là 1 cuốn tư liệu về lịch sử.

Thực tế lịch sử cho thấy, quan hệ giữa Khổng Minh và Lưu Bị không được tốt cho lắm. Nhất là từ khi Lưu Bị lấy được đất Kinh Châu. Có thể đưa ra 1 vài dẫn chứng.

Khi Lưu Bị lấy được đất Thục, đóng đô tại Thành Đô. Ông cho em kết nghĩa của mình là Quan Vũ giữ đất Kinh Châu. Nên nhớ, đất Kinh Châu là cái rốn của thiên hạ. Đất rộng người đông, ruộng nương phì nhiêu. Tiến cũng thuận lợi mà thủ cũng chắc chắn.

Lưu Bị biết thừa là Quan Vũ tính kiêu căng không giữ được Kinh Châu nhưng ông vẫn không để Khổng Minh giữ đất ấy.

Khi vào trong đất Xuyên, Lưu Bị dùng tướng cũ của Tây Xuyên là Pháp Chính mà không còn dùng đến Khổng Minh nữa.

Lúc Quan Vũ làm hỏng quan hệ liên minh giữa Thục – Ngô. Lưu Bị bỏ ngoài tai lời khuyên tâm huyết của Khổng Minh mà quyết tâm phạt Ngô. Điều này tất yếu dẫn đến việc Bị phải bỏ mạng tại thành Bạch Đế.

Không thể phủ nhận vai trò của Gia Cát Lượng Khổng Minh tới cuộc sống hiện đại. Ảnh hưởng này được thể hiện trên 2 phương diện. Thực tiễn và Phong thủy tín ngưỡng.

Các phát minh của Khổng Minh Gia Cát Lượng như phát minh ra đèn trời, phát minh bánh màn thầu (bánh man đầu, hay chính là bánh bao) đều được coi là sản phẩm của Khổng Minh tiên sinh.

Tại Trung Hoa, có ngôi làng được thiết kế theo mô hình bát quái, cực kì chuẩn xác và khoa học. Người sống tại làng này đều là hậu duệ của Gia Cát Ngọa Long tiên sinh. Họ tự hào rằng cha ông họ là Khổng Minh đã thiết kế ra ngôi làng tuyệt vời này.

Các kế sách như “Không thành kế”, “kế hỏa công”.. các kinh nghiệm dùng người của Khổng Minh Gia Cát vẫn còn được dùng đến tận ngày nay. Cuốn binh thư do Ngọa long tiên sinh viết vẫn được người đời tìm đọc.

Các tri thức về bát quái, trận đồ được dùng để ứng dụng trong xây dựng, thiết kế Tượng của Khổng Minh, Gia Cát tiên sinh được dùng nhiều trong phong thủy truyền thống. Giới chuộng phong thủy cho rằng mẫu tượng này có năng lực trấn trạch – trừ tà. Đặc biệt là có thể nâng đỡ, phò trợ cho sự nghiệp danh vọng, học hành của gia chủ…

Tượng phong thủy Khổng Minh – Ý nghĩa tượng gỗ Gia Cát Lượng

Tượng phong thủy Khổng Minh, tượng Gia Cát Lượng nói chung là mô hình được tạc lại trên đá, trên gỗ, đúc đồng hoặc đúc bằng bê tông cốt thép mô phỏng lại hình ảnh nhân vật Ngọa long tiên sinh – Khổng Minh gia cát lượng.

Không ai biết hình dong cụ thể của Gia Cát Lượng ra sao. Tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa có chép rằng. “Tiên sinh mình cao 8 thước, mặt đẹp như ngọc”. Các mẫu tượng Gia Cát Khổng Minh hiện có ngày nay hầu như đều được tạc theo mẫu này, và nguyên mẫu hình ảnh Gia Cát tiên sinh trên điện ảnh.

Tượng Khổng Minh hiện nay xuất hiện khá nhiều tại các nước Á Đông trong đó có Việt Nam và Trung Quốc. Người ta thường thấy các mẫu tượng Gia Cát Lượng – Khổng Minh tại ngoài trời và các mẫu tượng Khổng Minh phong thủy dùng chơi trong nhà.

Các mẫu tượng Khổng Minh đặt ngoài trời là các mẫu tượng có kích thước lớn từ 1m đến cả vài chục mét. Tượng Gia Cát Khổng Minh ngoài trời thông thường là do chính quyền dựng lên. Các mẫu tượng này thường được tạc từ đá, đúc đồng hoặc đúc bằng bê tông cốt sắt.

Mẫu tượng Khổng Minh ngoài trời dựng lên nhằm tôn vinh trí tuệ của ông, cũng như là phương tiện để chính quyền ca ngợi, tuyên truyền về sự trung thành, phục vụ tuyệt đối của 1 trong những nhân cách xuất sắc nhất lịch sử Trung Hoa.

Đa dạng hơn là các mẫu tượng phong thủy Gia Cát Lượng Khổng Minh dùng trong nhà. Các mẫu này do nghệ nhân dân gian tạc nên. Vậy ý nghĩa của tượng gỗ Gia Cát Lượng là gì?

Tượng gỗ Gia Cát Lượng – Khổng Minh dùng để phục vụ nhân dân, đáp ứng nhu cầu phong thủy, cầu danh vọng, học hành thi cử của người dân. Đôi khi, người ta chơi tượng gỗ Khổng Minh với ý nghĩa như là linh thần bảo vệ bình an cho gia trạch. Chống tà ma ngoại đạo xâm phạm…

Tượng Gia Cát Lượng Khổng Minh uyên bác.

Mẫu này được tạc nên nhằm tôn vinh sự học, tôn vinh tài năng, uyên bác của Ngọa Long tiên sinh. Mẫu số chung của loại tượng này là hình ảnh Khổng Minh đứng phởn phơ trên bục, tay phe phẩy quạt long, mắt nhìn xa xăm. Trong lòng xao động dụng mưu tính kế.

Mẫu tượng này dùng để tôn vinh nhân cách con người ông. Người ta cũng thường trưng bày mẫu tượng gỗ Khổng Minh uyên bác kiểu này tại bàn trà, kệ TV, phòng đọc sách, phòng làm việc… để đề cao sự học, làm linh thần phò tá cho sự nghiệp, công danh… Thông thường tượng Khổng Minh kiểu này được đục trên các loại gỗ quý như tượng Khổng Minh gỗ hương, tượng Khổng Minh Gia Cát Lượng gỗ bách xanh, gỗ trắc…

Kích thước cũng rất đa dạng. Cao từ 30 – 40cm đến cả mét.

Tượng Khổng Minh bằng gỗ bách xanh 60cm (KM-01)

Tượng Gia Cát Lượng trấn trạch – hô phong hoán vũ

Đây là mẫu tượng phong thủy có năng lực trấn trạch trừ tà. Nguyên mẫu của niềm tin này có lẽ xuất phát từ năng lực hô phong hoán vũ của Gia Cát Khổng Minh.

Trong truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa, có nhiều chi tiết nói về việc Khổng Minh có năng lực đó. Khi lập đàn cầu gió đông trên núi Nam Bình, Gia Cát tiên sinh đã gọi được gió đông giúp Chu Du đánh giặc.

Khổng Minh có tài tiên tri, bói cỏ thi, xem quẻ mà đoán được sự đời hay dở. Ông học được pháp Kì Môn Độn Giáp có thể hiểu được bát quái, sai khiến được quỷ thần.

Khi bình quân Man ở miền Nam, Gia Cát tiên sinh cũng lập đàn cầu siêu, giúp các vong hồn quân Man được siêu thoát. Lúc biết số mình đã kiệt, Gia Cát Khổng Minh cũng lập đàn tế sao để xin thêm tuổi thọ…

Xuất phát từ những năng lực kì bí đó của Gia Cát Khổng Minh mà người đời tạo dựng các mẫu tượng Gia Cát Lượng trấn trạch trừ tà với kiểu dáng độc đáo, dị biệt. Thể hiện vai trò đặc biệt của ông.

Thông thường các mẫu tượng Khổng Minh hô phong hoán vũ thường được đục trên các loại gỗ cổ, gỗ quý như gỗ nu nghiến, gỗ lũa hương, lũa Ngọc Am… Trong đó, nghệ nhân nhấn mạnh đến vẻ độc đáo dị biệt đến từ chất gỗ, dáng gỗ. Chỉ điểm xuyết vài chi tiết thần thái của Ngọa Long tiên sinh.

Điều này đem đến sự độc – dị – đẹp cho các tác phẩm tượng gỗ trấn trạch trừ tà này. Ý nghĩa của tượng gỗ Gia Cát Lượng cũng được thể hiện từ năng lực phong thủy đó.

Tượng Ngọa Long tiên sinh đọc sách

Mẫu tượng này thường được đục trên gỗ. Điêu khắc hình tượng Khổng Minh tiên sinh đang ngồi đọc sách. Bức tượng thể hiện rõ khí phách, sự học của Người.

Đây là mẫu tượng phổ biến bậc nhất trong hệ thống các mẫu tượng Gia Cát Lượng Khổng Minh. Tượng khắc họa hình ảnh Gia Cát Khổng Minh đứng trên bục, tay phe phẩy quạt long. Mắt nhìn xa xăm. Một tay chắp sau lưng bắt quyết. Tượng này có ý nghĩa hàng đầu trong việc phò tá, phụ trợ cho gia chủ được thành công trong sự nghiệp, công danh.

Video chi tiết về sản phẩm

Tượng cũng dùng để kích hoạt sự thông minh, minh mẫn của người trẻ. Giúp con trẻ sớm thành danh trên con đường học tập, thi cử.

Mẫu tượng Khổng Minh đứng cầm quạt này rất phù hợp với giám đốc, trưởng phó phòng trong doanh nghiệp, cơ quan. Tượng cũng rất hay được giới trí thức, dân văn phòng – công chức tin dùng để mong chờ 1 sự phò trợ.

Quý vị, các bạn có thể tham khảo mẫu tượng Khổng Minh Gia Cát Lượng đứng cầm quạt uyên bác ở đường dẫn sau:

Tượng Khổng Minh bằng gỗ bách xanh 60cm

Đây là mẫu tượng ít được tạo hình hơn nhưng lại đa dạng, phong phú về kiểu dáng, chất liệu. Đặc điểm chung của các mẫu tượng Gia Cát Lượng trấn trạch này là kiểu dáng độc đáo, dị biệt.

Thông thường, các mẫu tượng Gia Cát Lượng kiểu này được đục trên các chất liệu gỗ quý như gỗ nu nghiến, gỗ lũa hương, gỗ lũa Ngọc Am.

Tượng thường khắc họa hình ảnh Gia Cát Lượng mặc áo phù thủy, tay bắt quyết. Hình dong cổ quái, ma mị đang hô phong hoán vũ, trừ tà đuổi quỷ.

Tượng Gia Cát Lượng trấn trạch hay được đục dựa theo triết lý tôn trọng tối đa vẻ đẹp sẵn có của hình thế gỗ. Nhờ đó mẫu tượng này luôn độc đáo dị biệt, không bức nào giống bức nào.

Đây cũng là mẫu tượng khá là hiếm gặp. Tượng thường được đục trên chất liệu là gỗ hương hoặc gỗ bách xanh. Kích thước tương đối nhỏ, từ 40 – 50cm. Tượng điêu khắc hình Gia Cát Lượng đang ngồi đọc sách. (Sách này có lẽ là quyển Binh Thư hoặc thuật dùng người).

Tượng Khổng Minh đọc sách nên được dùng đặt trên bàn làm việc, chỗ ngồi giám đốc, ông chủ cơ quan – xí nghiệp. Ý nghĩa của tượng gỗ Khổng Minh đọc sách là để chấn hưng sự học. Kích hoạt thêm phần minh mẫn, uyên bác. Từ đó đề ra được các quyết sách đúng đắn.

Về nguyên tắc tạo hình hay quy trình đục tượng gỗ Khổng Minh thì đại để phụ thuộc khá nhiều vào tài hoa, kinh nghiệm của mỗi 1 cơ sở sản xuất.

Gỗ mỹ nghệ Hinh Mộc có đội ngũ nghệ nhân lành nghề đến từ các vùng làng nghề gỗ mỹ nghệ nổi tiếng trên khắp miền Bắc như làng nghề Phù Khê – Bắc Ninh, làng nghề Liên Hà – Đông Anh – Hà Nội, làng nghề Đông Giao – Cẩm Giàng – Hải Dương…

Về cơ bản, cách thức để tạo hình 1 tác phẩm tượng gỗ Gia Cát Lượng nói riêng và các mẫu tượng gỗ phong thủy khác phải trải qua 1 số bước sau:

Đây là bước rất quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng của mẫu tượng gỗ mỹ nghệ. Từ khối gỗ vô tri, bằng tài hoa và kinh nghiệm của mình các nghệ nhân sẽ quyết định tới kiểu dáng và hình thế của mẫu tượng.

Các mẫu tượng đơn giản kiểu như Khổng Minh đứng cầm quạt, hay Gia Cát tiên sinh đọc sách… có kết cấu khá giống nhau nên chỉ cần 1 phần gỗ không rác, không mối mọt là được. Ngược lại các mẫu tượng Gia Cát Lượng trừ tà, hô phong hoán vũ cần có sự kì quái, độc đáo, dị biệt.

Nghệ nhân sẽ phải khéo léo trong việc lựa chọn 1 phần gỗ độc đáo, khác biệt. Thổi hồn vào đó để tạo nên tác phẩm.

Chúng tôi đánh giá rất cao yếu tố chính xác trong nghệ thuật đục tượng. Chính vì vậy, gỗ Mỹ Nghệ Hinh Mộc đều thiết kế bản vẽ kĩ thuật trên máy tính trước khi đục. Nhờ thiết kế bằng bản vẽ trên máy tính, nghệ nhân sẽ có cách hình dung khái quát và toàn diện trên mô hình 3D dựng từ máy tính. Nhiệm vụ của người thợ là biến khối gỗ thành tác phẩm đó.

Từ mô hình máy tính, các nghệ nhân sẽ vẽ các đường nét khái quát trên thân gỗ trước. Sau đó đục thô theo mô hình đó. Điều này thực sự khó, đòi hỏi tài hoa của nghệ nhân. Nhiều nghệ nhân phải trải qua hàng chục năm kinh nghiệm mới làm được điều này.

Trên cơ sở bản đục thô, các nghệ nhân sẽ tiến hành đục lại, cẩn trọng, tỉ mỉ và công phu trên tác phẩm. Trong bước đục tinh, khâu đục tạo hình cho khuôn mặt của bức tượng đặc biệt quan trọng.

Thông thường, mỗi 1 cơ sở sản xuất đều có 1 vài người thợ chuyên làm nhiệm vụ này. Anh ta chỉ đục riêng phần khuôn mặt cho bức tượng. Thần thái, chân thực và có hồn. (Từ chuyên môn trong ngành đục gỗ mỹ nghệ gọi là Mở Mắt).

Ở các xưởng sản xuất lớn, khâu này còn được chuyên môn hóa cao hơn. Có nghệ nhân chỉ mở mắt cho tượng Di Lặc, có nghệ nhân chỉ đục khuôn mặt cho tượng Khổng Minh, có người chỉ chuyên môn đục khuôn mặt cho Phật Đạt Ma… Các thao tác kỹ thuật như chà, giấy ráp… là các thao tác cơ bản của khâu này.

Kết thúc bước đục tinh, về cơ bản tác phẩm đã hoàn thành. Một số khách hàng lại thích tác phẩm để mộc như này, họ sắm về luôn mà không cần phải qua bước cuối cùng là hoàn thiện.

Đây là bước cuối cùng trong quy cách chế tác tượng gỗ phong thủy mỹ nghệ. Tại bước này, sản phẩm sẽ được đem đi hấp sấy khô trên máy sấy công nghiệp. Đảm bảo 100% khô kiệt, sau đó được sơn lót 2 lần và phun sơn PU hoặc đánh vecni tạo màu theo yêu cầu của khách hàng.

Khâu hoàn thiện phần phun sơn hoặc đánh vecni cũng đặc biệt quan trọng. Làm sao để bức tượng có màu đẹp long lanh mà vẫn giữ được kiểu gỗ, chất gỗ, đường vân là cả 1 quá trình dày công nghiên cứu của nghệ nhân.

Mẫu tượng Gia Cát Lượng Khổng Minh cho dù trên chất liệu nào đi chăng nữa thì cũng không phải là mẫu tượng tài lộc. Ý nghĩa tượng gỗ Gia Cát Lượng là để phò tá cho danh vọng, địa vị, quyền lực hoặc trấn trạch, đẩy lùi tà ma ngoại đạo.

Ai nên chơi tượng Gia Cát tiên sinh?

Về nguyên tắc, tượng gỗ Gia Cát Lượng phù hợp với 1 số người:

Giám đốc, trưởng phòng hay ông bà chủ các doanh nghiệp

Dân công chức – văn phòng

Giới chính khách, người quản lý – điều hành xã hội

Cách đặt tượng gỗ Khổng Minh

Như trên vừa nói, tượng Gia Cát Lượng dùng để phò tá, hỗ trợ cho sự nghiệp, công danh, thúc đẩy sự học hành – thành công trong thi cử… Vì vậy nơi tốt nhất để bày tượng gỗ Khổng Minh Gia Cát Lượng chính là trên bàn làm việc, văn phòng giao dịch, góc học tập hoặc phòng đọc sách…

Khi bày tượng Khổng Minh đặt trên bàn làm việc, người dùng cần lưu ý:

Chọn các mẫu tượng Khổng Minh có kích thước vừa và nhỏ. Nói chung là chỉ nên từ 40cm đổ xuống. Không cần quá phô trương, cầu kì. Một mẫu tượng Khổng Minh đứng cầm quạt, hoặc Gia Cát Lượng ngồi đọc sách là hợp lý.

Mẫu tượng Gia Cát tiên sinh đặt trên bàn làm việc nên chọn là các loại gỗ quý có mùi thơm như tượng Gia Cát Lượng gỗ hương, tượng Khổng Minh gỗ bách xanh, tượng Khổng Minh gỗ Ngọc Am..

Nếu đặt tượng Khổng Minh trong phòng giám đốc, trưởng phó phòng… thì có thể đặt tượng Ngài ngay bên cạnh về phía tay phải của chỗ ngồi làm việc. Đặt tượng Ngài trên 1 chiếc đôn gỗ là rất đẹp mắt và chuẩn phong thủy. Các mẫu tượng Gia Cát Lượng cao 70cm trở lên là rất phù hợp trong trường hợp này.

Quý vị, có thể chọn 1 mẫu tượng Khổng Minh bằng gỗ hương hoặc gỗ Bách xanh để đảm bảo sự sang trọng, quyền uy.

Văn phòng làm việc, phòng giao dịch, phòng giám đốc… là nơi công việc được quyết định, tài lộc theo đó mà phát sinh. Đây cũng là nơi có nhiều kẻ tiểu nhân tìm cách gièm pha, đố kị. Vì vậy, để hài hòa – phù hợp rất nên trưng tại nơi này 1 mẫu tượng Khổng Minh trấn trạch cỡ nhỏ.

Quý vị nên chọn cho mình 1 mẫu tượng gỗ Gia Cát Lượng phong thủy kiểu dáng độc đáo. Tốt nhất là bằng gỗ nu nghiến, gỗ lũa hương… để trấn trạch, bảo vệ bình an, giữ được vị trí, quyền lực.

Nên đặt trên bàn làm việc hoặc đặt bên cạnh chỗ ngồi của gia chủ. Tượng gỗ Khổng Minh có thể được bày tại phòng khách như là 1 biểu tượng của sự học hành, uyên bác.

Đặt Ngài trên đôn gỗ gần bàn trà hoặc đặt tượng Khổng Minh cầm quạt trên kệ TV cũng là rất đẹp mắt lại hài hòa phong thủy. Phòng đọc sách, thư viện, góc học tập của con trẻ cũng nên đặt tượng gỗ Khổng Minh.

Vị trí phù hợp là phía Đông của căn phòng. Đặt tượng Ngài trên giá sách hoặc bàn học. Nên chọn mẫu tượng có kích thước nhỏ. Đặt tại vị trí cao ráo, sáng sủa. Có thể hỗ trợ sáng bằng đèn led treo phía trên.

Lưu ý chung khi chơi tượng gỗ Khổng Minh là phải để tượng ở nơi cao ráo, trang nghiêm. Giữ tượng được sạch sẽ. Tránh nơi bụi bặm, ô uế, tối tăm.

Mời quý vị, các bạn theo dõi video giới thiệu cách đặt tượng gỗ Khổng Minh

Tượng gỗ Gia Cát Lượng nói chung là mẫu tượng khá dễ tính. Ai cũng có thể chơi và hầu như là không có nhiều điều kiêng kị. Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm làm nghề, cộng với việc tham khảo ý kiến từ nhiều chuyên gia phong thủy hàng đầu. Chúng tôi nhận thấy có 3 điều kiêng kị, quý vị nên tránh mắc phải khi đặt tượng Gia Cát Lượng Khổng Minh tiên sinh như sau:

Thứ nhất: Đặt tượng Gia Cát Lượng Khổng Minh bên cạnh tượng Quan Vũ

Đây là sai lầm rất nhiều người mắc phải. Họ thường cho rằng trưng cặp Quan Vũ – Khổng Minh để bổ sung, phò tá cho nhau. Kiểu như văn võ song toàn. Thực tế thì điều này phạm phải sự kiêng kị rất lớn.

Tính cách của Quan Vũ rất mạnh, ông này kiêu ngạo, anh hùng. Quan Vũ chỉ phục mỗi Lưu Bị còn lại tất cả mọi người ông đều coi thường. Quan Vũ không ưa gì Gia Cát Lượng. Ông ta khinh Gia Cát Lượng là xuất thân từ nơi “thôn dã”. Ít tuổi, không có thực tài.

Nhiều lần Quan Vũ còn muốn giết Gia Cát Lượng vì ông nghi Khổng Minh tiên sinh muốn chiếm vị trí của Lưu Bị.

Phía chiều bên kia, Gia Cát Lượng cũng rất ghét Quan Vũ. Ông coi Quan Vũ là hạng “hữu dũng vô mưu”. Người mà Lượng ghét nhất không phải là Tào Tháo, không phải là Tôn quyền mà chính là Quan Vũ.

Sắp đặt cho Quan Vũ đón Tào Tháo tại hẻm Hoa Dung là chủ đích của Gia Cát Lượng muốn dùng việc quân để diệt Quan Công. Biết Quan Vũ không có mưu mẹo, lại ngạo ngược hống hánh, không thể làm được việc lớn. Nhưng khi Thục chủ Lưu Bị giao cho Quan Công nắm giữ Kinh Châu, Khổng Minh không có ý kiến gì. Có lẽ ông muốn, Quan Vũ phải chết dưới tay Tôn Quyền.

Thực tế thì Khổng Minh đã đạt được điều đó. Quan Vũ bị chết thảm dưới đao của Lã Mông. Điều mà Gia Cát tiên sinh đã lường trước.

Thứ 2: Đặt tượng Khổng Minh bên cạnh các biểu tượng của tiền bạc

Gia Cát Khổng Minh không phải là mẫu tượng của tài lộc. Sinh thời, ông không màng tới của cải. Sống cuộc đời thanh đạm, tiêu dao. Vì lẽ đó, người chơi nên tinh tế trong việc chơi tượng gỗ Khổng Minh, không đặt tượng Ngài bên cạnh các biểu tượng của tiền bạc như tượng Di Lặc ngồi trên tiền vàng, tượng Di Lặc dâng vàng …

Thứ 3: Đặt tượng Gia Cát quay mặt về hương Nam

Rất nhiều mẫu tượng được khuyên là nên bày theo hướng quay mặt về phía Nam. Mẫu tượng Khổng Minh thì không nên như vậy.

Khổng Minh Gia Cát Lượng cả đời nuôi mộng bắc phạt để thống nhất nhà Hán. Ông luôn hướng về phía Bắc, hướng về phía vua nhà Hán. Thực tế thì Gia Cát Lượng đã 6 lần Bắc phạt. Vì vậy, nếu có điều kiện nên đặt tượng Khổng Minh quay mặt về phía Bắc hoặc Bắc – Đông Bắc để thể hiện chí khí của ông.

Về cơ bản thì tượng gỗ Khổng Minh Gia Cát Lượng nói riêng và các mẫu tượng gỗ mỹ nghệ khác nói chung không có đòi hỏi gì khắt khe về cách sử dụng bảo quản.

Hướng dẫn cách tẩy trần – khai quang điểm nhãn cho tượng gỗ Khổng Minh

Người ta có thể thờ hoặc không thờ tượng gỗ Gia Cát tiên sinh. Điều này phụ thuộc vào niềm tin của người chơi với tượng. Cho dù chơi tượng gỗ Gia Cát với mục đích trưng bày trang trí hoặc cầu phong thủy, phò tá thì người chơi cũng phải dành cho tượng với sự cẩn trọng đặc biệt. Theo chúng tôi, khi rước tượng Gia Cát Lượng về để cầu may mắn, mong sự phò trợ… người chơi nên thống nhất làm theo 1 số bước sau:

Chọn ngày đẹp để rước tượng về nhà. Khi rước tượng về cần bọc kỹ tượng bằng vải điều (vải đỏ).

Mang tượng về nhà không được trưng bày ngay mà cần phải tẩy trần, khai quang cho tượng. Thủ tục tẩy trần – khai quang hô thần nhập tương như sau:

Dùng nước sạch, tốt nhất là nước giếng khơi hoặc nước suối (nước lọc tinh khiết) đổ vào chậu nhôm sạch. Bỏ vào trong chậu nước 1 lát gừng giã nát, vẩy vào đó 1 vài giọt rượu trắng.

Lấy khăn mềm, sạch nhúng nước cho ẩm rồi lau khắp bức tượng. Lau xong lại dùng vải điều che tượng lại.

+ Thủ tục khai quang, hô thần nhập tượng:

Gia chủ chọn 1 phòng kín, đặt tượng (vẫn phải phủ vải điều) trên bục cao. Hạn chế người qua lại. Sau đó gia chủ biện 1 lễ nhỏ có thể mặn hoặc chay. Xem giờ đẹp, thắp hương trước tượng Khổng Minh.

Gia chủ xưng tên tuổi, địa chỉ. Khấn lý do vì sao rước tượng về, xin thần nhập tượng phò tá cho gia chủ. Sau đó mới bỏ khăn điều che tượng ra.

+ Một khi đã làm lễ khai quang hô thần nhập tượng thì gia chủ nhớ phải đều đặn mùng 1 hôm rằm phải làm lễ tạ trước tượng Gia Cát tiên sinh.

Bảo quản tượng gỗ Khổng Minh – Gia Cát Lượng

Mẫu tượng Khổng Minh Gia Cát Lượng được đục trên gỗ quý, phẩm chất rất cao nên hầu như không cần có biện pháp bảo quản gì đặc biệt. Tuy nhiên, trong điều kiện thời tiết nhiệt đới gió mùa như ở Việt Nam, có thể tượng sẽ bị ẩm mốc, hoặc xỉn mầu. Người chơi cần bảo quản như sau:

Giữ tượng ở nơi sạch sẽ, thoáng mát. Tránh ánh nắng chiếu vào trực tiếp, tránh nơi có mùi mạnh, tránh để tượng ở gần những vật kim khí sắc nhọn.

Thường xuyên làm vệ sinh cho bức tượng được sạch sẽ

Nếu tượng bị bám bụi bẩn, vết bẩn khó lau chùi thì dùng khăn mềm, thấm nước ấm để lau cho sạch. Không dùng các hóa chất tẩy rửa để vệ sinh tượng.

Các vết bẩn ố vàng có thể dùng chút kem đánh răng hàng ngày thoa lên đó, dùng bàn chải đánh răng chà nhẹ cho sạch.

Để lâu, tượng có thể bị xỉn màu, người chơi nên dùng dung dịch làm mới, làm bóng đồ gỗ, đồ da có bán sẵn tại các cửa hàng đồ sắt để làm mới.

Quý vị, các bạn tham khảo cách lấy lại mùi thơm trên gỗ ở mẫu tượng Gia Cát Khổng Minh gỗ bách xanh!

Mọi chi tiết, vui lòng liên hệ số Hotline 0983432462. Mỹ nghệ Hinh Mộc – Hân hạnh được phục vụ!

Hoán Vị Gen Có Ý Nghĩa Gì Trong Thực Tiễn?

Chủ đề :

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC

Cho biết các côđon mã hóa các axit amin tương ứng như sau: UUU – Phe; XXG – Pro; XAU – His; GXX – Ala; AAG – Lys; UAX – Tyr; GAA: Glu. Một đoạn mạch gốc của một gen ở vi khuẩn chúng tôi có trình tự các nuclêôtit là 5’GTAXTTAAAGGXTTX 3′. Nếu đoạn mạch gốc này mang thông tin mã hóa cho đoạn polipeptit có 5 axit amin thì trình tự của 5 axit amin đó là

Mạch 1 của gen có G/X = 3/4. Với nội dung trên có bao nhiêu phát biểu sai?

Khi nào thì cụm gen cấu trúc (Z, Y, A) trong opêron Lac ở E. coli không thể bắt đầu hoạt động?

Dịch mã là quá trình

Guanin dạng hiếm (G*) liên kết với Timin trong nhân đôi ADN gây đột biến

Khi nói về thể đa bội, phát biểu nào sau đây là sai?

Trường hợp cơ thể sinh vật có thêm một NST trong cặp NST tương đồng nào đó, di truyền học gọi là

Khi nói về cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể, thành phần cấu tạo của một nuclêôxôm gồm

Khi nói về gen ngoài nhân, có bao nhiêu phát biểu đúng?

Vì sao mã di truyền mang tính thoái hóa?

Theo lý thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân ly theo tỉ lệ 50% ruồi cái mắt đỏ: 25% ruồi đực mắt đỏ: 25%% ruồi đực mắt trắng?

Ở sinh vật nhân thực, tâm động của nhiễm sắc thể

Trong mô hình cấu trúc của opêron Lac, vùng khởi động là nơi

So với đột biến nhiễm sắc thể thì đột biến gen là nguồn nguyên liệu sơ cấp chủ yếu của tiến hoá vì

Theo lí thuyết, các phép lai nào sau đây cho đời con có các kiểu gen phân li khác tỉ lệ 1:2:1 biết không xảy ra đột biến mới, các thể tứ bội giảm phân tạo giao tử 2n có khả năng thụ tinh?

Đột biến loại nào tạo nên hội chứng trẻ sơ sinh có tiếng khóc như mèo kêu?

Ở cà chua gen A quy định thân cao, a thân thấp, B: quả tròn, b: quả bầu dục. Cho biết quá trình giảm phân tạo noãn và tạo hạt phấn diễn ra giống nhau, hãy xác định kiểu gen của F1 và tần số trao đổi chéo f giữa các gen?

Hiện tượng kiểu hình của một cơ thể thay đổi trước các điều kiện môi trường khác nhau gọi là sự

Ở đậu Hà Lan gen A quy định hạt vàng, a quy định hạt xanh; B quy định hạt trơn, b quy định hạt nhăn, hai cặp gen này phân li độc lập với nhau. Cho cặp bố mẹ có kiểu gen AaBb x aabb tỉ lệ kiểu hình xuất hiện ở F1 là

Điều hòa hoạt động gen là điều hòa

Gen đa hiệu là hiện tượng như thế nào?

Các gen liên kết hoàn toàn, mỗi gen qui định một tính trạng và trội hoàn toàn. Có bao nhiêu phép lai cho đời con có tỉ lệ kiểu gen giống tỉ lệ kiểu hình?

Khi nói về đột biến gen, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? về đột biến gen

Cơ chế phát sinh thể lệch bội chủ yếu là do

Hoán vị gen có ý nghĩa gì trong thực tiễn?

Theo quan niệm của Menđen, mỗi tính trạng của cơ thể do

Các bước trong phương pháp lai và phân tích cơ thể lai của Men Đen gồm: Trình tự các bước Men Đen đã tiến hành nghiên cứu để rút ra được quy luật di truyền là

Trong quá trình nhân đôi của ADN NST diễn ra trong pha:

Cho P: aaBbDdeeFf x AABbDdeeff thì tỷ lệ kiểu hình ở con lai F1: A – bbD – eeff là bao nhiêu:

Trường hợp gen cấu trúc bị đột biến thay thế 1 cặp G – X bằng một cặp A – T thì số liên kết hidro là bao nhiêu: